سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی انواع معافیتهای کفالت و شرایط کلی آن را تشریح کرد
__________________________________________________________________________________________________________________________________

دنیای اقتصاد معاون سازمان وظیفه عمومی : متقاضیان معافیت سربازی باید غیبت نداشته باشند. معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی انواع معافیتهای کفالت و شرایط کلی آن را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رضا حلوائی، معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی، انواع معافیتهای کفالت را بدین شرح بیان کرد: 1- پدر 59 سال تمام و بالاتر 2- پدر کمتر از 59 سال که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشند 3- مادر فاقد همسر (همسر مادر فوت شده یا از یکدیگر طلاق گرفته باشند) یا شوهر مادر (ناپدری مشمول) که بیش از 70 سال سن داشته باشد یا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی بیمار و نیازمند به مراقبت باشند. 4- پدربزرگ (پدری یا مادری) فاقد فرزند پسر که بیش از 70 سال سن داشته یا نیازمند مراقب به تشخیص شواری پزشکی وظیفه عمومی باشد. 5- مادربزرگ (پدری یا مادری) فاقد همسر و فرزند پسر 6- برادر بیش از 18 سال فاقد همسر، فاقد فرزند سالم بالای 18 سال و فاقد پدر که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. 7- خواهر بیمار بیش از 18 سال فاقد پدر، همسر و فرزند و نیازمند مراقبت به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی 8- خواهر مجرد ازدواج نکرده، فاقد پدر دارای سن 18 تا 24 سال تمام 9- خواهر و برادر صغیر فاقد پدر (سن زیر 18 سال) حلوائی افزود: برای احراز شرایط معافیت کفالت علاوه بر این موارد، داشتن سه شرط برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است. وی در توضیح این شروط گفت: وقتی فرد به سن مشمولیت رسیده باشد (18 سال تمام)، مشمول فاقد غیبت باشد و مشمول یگانه مراقب و نگهدارنده از شخص مکفول (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ) باشد و در صورتی که مشمول دارای برادر بالای 18 سال دیگری نیز باشد، در صورتی واجد شرایط معافیت کفالت است که بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادر قادر به سرپرستی و مراقبت از شخص مکفول نباشد. معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی افزود: در معافیت کفالت جد و جده، پدربزرگ و مادربزرگ باید فاقد نوه ذکور بالای 18 سال سالم دیگری باشند و در معافیتهایی هم که نداشتن پدر شرط است مانند کفالت خواهر و برادر صغیر و امثالهم چنانچه پدر با رای مراجع قضایی زندانی بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، نیز مشمولان میتوانند در صورت دارا بودن شرایط، تقاضای کفالت کنند.